A-   A   A+

 
img
img
img
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img  
img
img
 
                                                                                                   ದರ ನಿಯಮಗಳು

ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ದರಗಳು

ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ದರಗಳು

 

 

 

Base Fare (Contactless Smart Token)

(Rs.)
From/To NGSA DSH JLHL PYID PEYA YPI YPM SSFY MHLI RJNR KVPR SPRU SPGD
Nagasandra
(NGSA)
10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28 30 32
Dasarahalli
(DSH)
10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28 30
Jalahalli
(JLHL)
13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28
Peenya Industry
(PYID)
14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26
Peenya
(PEYA)
16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24
Yeshwanthpur Industry
(YPI)
17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22
Yeshwanthpur
(YPM)
19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19
Sandal Soap Factory
(SSFY)
22 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17
Mahalakshmi
(MHLI)
24 2219 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16
Rajajinagar
(RJNR)
26 242219 17 16 14 13 10 10 10 13 14
Kuvempu road
(KVPR)
2826 242219 17 16 14 13 10 10 10 13
Srirampura
(SPRU)
3028 262422 19 17 16 14 13 10 10 10
Mantri Square Sampige Road
(SPGD)
3230 282624 22 19 17 16 14 13 10 10
Fare Table for VARSHIK (Effective Fare if Smart Card is used) (Rs.)
From/To NGSA DSH JLHL PYID PEYA YPI YPM SSFY MHLI RJNR KVPR SPRU SPGD
Nagasandra
(NGSA)
8.50 8.50 11.05 11.9013.60 14.45 16.1518.70 20.40 22.1023.80 25.50 27.20
Dasarahalli
(DSH)
8.508.50 8.5011.05 11.9013.6014.45 16.1518.7020.40 22.1023.8025.50
Jalahalli
(JLHL)
11.058.50 8.508.5011.05 11.9013.6014.45 16.1518.7020.40 22.1023.80
Peenya Industry
(PYID)
11.9011.05 8.50 8.508.5011.05 11.9013.6014.45 16.1518.7020.40 22.10
Peenya
(PEYA)
13.0011.90 11.058.50 8.508.5011.05 11.9013.6014.45 16.1518.7020.40
Yeshwanthpur Industry
(YPI)
14.4513.00 11.90 11.058.50 8.508.5011.05 11.9013.6014.45 16.1518.70
Yeshwanthpur
(YPM)
16.1514.45 13.0011.90 11.058.50 8.508.5011.05 11.9013.6014.45 16.15
Sandal Soap Factory
(SSFY)
18.7016.15 14.4513.0011.90 11.058.50 8.508.5011.05 11.9013.6014.45
Mahalakshmi
(MHLI)
20.4018.70 16.1514.4513.00 11.90 11.058.50 8.508.5011.05 11.9013.60
Rajajinagar
(RJNR)
22.1020.40 18.7016.1514.45 13.0011.90 11.058.50 8.508.5011.05 11.90
Kuvempu road
(KVPR)
23.8022.10 20.4018.7016.15 14.4513.0011.90 11.058.50 8.508.5011.05
Srirampura
(SPRU)
25.5023.80 22.1020.4018.70 16.1514.4513.00 11.90 11.058.50 8.508.50
Mantri Square Sampige Road
(SPGD)
27.2025.50 23.8022.1020.40 18.7016.1514.45 13.0011.90 11.058.50 8.50
Fare Table for Group Tickets (Rs.)
From/To NGSA DSH JLHL PYID PEYA YPI YPM SSFY MHLI RJNR KVPR SPRU SPGD
Nagasandra
(NGSA)
9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20 27.00 28.80
Dasarahalli
(DSH)
9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20 27.00
Jalahalli
(JLHL)
11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20
Peenya Industry
(PYID)
12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40
Peenya
(PEYA)
14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60
Yeshwanthpur Industry
(YPI)
15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80
Yeshwanthpur
(YPM)
17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10
Sandal Soap Factory
(SSFY)
19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30
Mahalakshmi
(MHLI)
21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40
Rajajinagar
(RJNR)
23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60
Kuvempu road
(KVPR)
25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70
Srirampura
(SPRU)
27.00 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00
Mantri Square Sampige Road
(SPGD)
28.80 27.00 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00
Fare Zones
From/To NGSA DSH JLHL PYID PEYA YPI YPM SSFY MHLI RJNR KVPR SPRU SPGD
Nagasandra
(NGSA)
F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Dasarahalli
(DSH)
F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
Jalahalli
(JLHL)
F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
Peenya Industry
(PYID)
F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
Peenya
(PEYA)
F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
Yeshwanthpur Industry
(YPI)
F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
Yeshwanthpur
(YPM)
F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6
Sandal Soap Factory
(SSFY)
F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5
Mahalakshmi
(MHLI)
F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4
Rajajinagar
(RJNR)
F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3
Kuvempu road
(KVPR)
F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2
Srirampura
(SPRU)
F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1
Mantri Square Sampige Road
(SPGD)
F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1

Fare Table for SANCHAR (in Rs.)
Fare Zone 10 TRIPS 40 TRIPS 50 TRIPS 100 TRIPS
F1 80 315 395 765
F2 105 410 510 995
F3 115 440 550 1070
F4 130 505 630 1225
F5 135 535 670 1300
F6 155 600 745 1455
F7 180 690 865 1685
F8 195 755 945 1835
F9 210 820 1020 1990
F10 225 880 1100 2140
F11 240 945 1180 2295
F12 260 1005 1260 2450

 

 
 
img img img
img img img imgimg img img img img img