A-   A   A+

 
img
img
img
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img  
img
img
 
                                                                                                   ದರ ನಿಯಮಗಳು

ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ದರಗಳು

ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ದರಗಳು

 

 

ದರದ ಪಟ್ಟಿ -  ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ  ಇಂದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ವರೆಗೆ

ಟೋಕನ್ಸ್ ದರದ ಪಟ್ಟಿ (Rs.)  
ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ/ ವರೆಗೆಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆವಿಜಯ ನಗರಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ ವನಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹಲಸೂರು ಇಂದಿರಾ ನಗರಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾ ನಂದ ರಸ್ತೆ ಬೈಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28 30 32  34 36 38 40
ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28 30 32 34 36 38
ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28 30 32 34 36
ವಿಜಯ ನಗರ 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28 30 32 34
ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28 30 32
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28 30
ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26 28
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ 22 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 26
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ 24 22 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24
ವಿಧಾನಸೌಧ 26 24 22 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19 22
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನ 28 26 24 22 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17 19
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ 30 28 26 24 22 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16 17
ಟ್ರಿನಿಟಿ 32 30 28 26 24 22 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14 16
ಹಲಸೂರು 34 32 30 28 26 24 22 19 17 16 14 13 10 10 10 13 14
ಇಂದಿರಾನಗರ 36 34 32 30 28 26 24 22 19 17 16 14 13 10 10 10 13
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ 38 36 34 32 30 28 26 24 22 19 17 16 14 13 10 10 10
ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 19 17 16 14 13 10 10
ವಾರ್ಷಿಕ್ ದರ ಪಟ್ಟಿ (Rs.)  
ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ/ ವರೆಗೆಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆವಿಜಯ ನಗರಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ ವನಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹಲಸೂರು ಇಂದಿರಾ ನಗರಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾ ನಂದ ರಸ್ತೆ ಬೈಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40 22.10 23.80 25.50 27.20 28.90 30.60 32.30 34
ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40 22.10 23.80 25.50 27.20 28.90 30.60 32.30
ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40 22.10 23.80 25.50 27.20 28.90 30.60
ವಿಜಯ ನಗರ 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40 22.10 23.80 25.50 27.20 28.90
ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40 22.10 23.80 25.50 27.20
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40 22.10 23.80 25.50
ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40 22.10 23.80
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40 22.10
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70 20.40
ವಿಧಾನಸೌಧ 22.10 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15 18.70
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನ 23.80 22.10 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45 16.15
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ 25.50 23.80 22.10 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60 14.45
ಟ್ರಿನಿಟಿ 27.20 25.50 23.80 22.10 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90 13.60
ಹಲಸೂರು 28.90 27.20 25.50 23.80 22.10 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05 11.90
ಇಂದಿರಾನಗರ 30.60 28.90 27.20 25.50 23.80 22.10 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50 11.05
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ 32.30 30.60 28.90 27.20 25.50 23.80 22.10 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50 8.50
ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 34 32.30 30.60 28.90 27.20 25.50 23.80 22.10 20.40 18.70 16.15 14.45 13.60 11.90 11.05 8.50 8.50
ಗುಂಪು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪಟ್ಟಿ (Rs.)  
ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ/ ವರೆಗೆಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆವಿಜಯ ನಗರಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ ವನಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹಲಸೂರು ಇಂದಿರಾ ನಗರಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾ ನಂದ ರಸ್ತೆ ಬೈಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20 27.00 28.80 30.60 32.40 34.20 36.00
ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20 27.00 28.80 30.60 32.40 34.20
ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20 27.00 28.80 30.60 32.40
ವಿಜಯ ನಗರ 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20 27.00 28.80 30.60
ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20 27.00 28.80
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20 27.00
ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40 25.20
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60 23.40
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80 21.60
ವಿಧಾನಸೌಧ 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10 19.80
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನ 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30 17.10
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ 27.00 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40 15.30
ಟ್ರಿನಿಟಿ 28.80 27.00 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60 14.40
ಹಲಸೂರು 30.60 28.80 27.00 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70 12.60
ಇಂದಿರಾನಗರ 32.40 30.60 28.80 27.00 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00 11.70
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ 34.20 32.40 30.60 28.80 27.00 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00 9.00
ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 36.00 34.20 32.40 30.60 28.80 27.00 25.20 23.40 21.60 19.80 17.10 15.30 14.40 12.60 11.70 9.00 9.00
ದರ ವಲಯ(Rs.)  
ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ/ ವರೆಗೆಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆವಿಜಯ ನಗರಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ ವನಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹಲಸೂರು ಇಂದಿರಾ ನಗರಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾ ನಂದ ರಸ್ತೆ ಬೈಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11F12 F13 F14 F15 F16
ದೀಪಾಂಜಲಿ ನಗರ F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11F12 F13 F14 F15
ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11F12 F13 F14
ವಿಜಯ ನಗರ F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11F12 F13
ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11F12
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
ಸಿಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
ವಿಧಾನಸೌಧ F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನವನ F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4 F5
ಟ್ರಿನಿಟಿ F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3 F4
ಹಲಸೂರು F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2 F3
ಇಂದಿರಾನಗರ F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F2
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1 F1
ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ F16 F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F1
ಸಂಚಾರ ದರ ಪಟ್ಟಿ (RS.)
ದರ ವಲಯ 10 Trips 40 Trips 50 Trips 100 Trips
F1 80 315 395 765
F2 105 410 510 995
F3 115 440 550 1070
F4 130 505 630 1225
F5 135 535 670 1300
F6155 6007451455
F7180 6908651685
F8195 7559451835
F9210 82010201990
F10225 88011002140
F11240 94511802295
F12260 100512602450
F13275 107013352600
F14290 113014152755
F15305 119514952905
F16325 126015703060

 

 
 
img img img
img img img imgimg img img img img img