A-   A   A+

img
img
img
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img  
img
img
 

ನಾಗಸಂಧ್ರ ದಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ

ರೈಲುಗಳು

 
THE FREQUENCY OF TRAIN SERVICES IS AS FOLLOWS                                                                                                                                   
 
HEADWAY FROM NGSA   HEADWAY FROM SPGD
FROM TO FREQUENCY FROM TO FREQUENCY
05:00hrs 08:00hrs 15 minutes 04:55hrs  08:30hrs 15 minutes
08:00hrs 20:00hrs 10 minutes 08:30hrs 20:30hrs 10 minutes
20:00hrs 23:00hrs 15 minutes 20:30hrs 23:00hrs 15 minutes
img img img
img img img img img img img