A-   A   A+

img
img
img
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img  
img
img
 

ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ

ರೈಲುಗಳು

 
WEEKDAYS MONDAY TO FRIDAY
HEADWAY - FROM BYPH.HEADWAY - FROM MYRD.
6:006:4515 mins FROMTOHead way
6:457:2510 mins 6:007:0015 mins
7:257:327 mins 7:007:2512 mins
7:327:506 mins 7:258:0510 mins
7:508:305 mins 8:058:306 mins
8:309:104 mins 8:309:105 mins
9:109:305 mins 9:109:504 mins
9:3010:186 mins 9:5010:105 mins
10:1810:407 mins 10:1010:586 mins
10:4016:2010 mins 10:5811:207 mins
16:2017:008 mins 11:2017:0010 mins
17:0017:186 mins 17:0017:408 mins
17:1817:285 mins 17:4017:586 mins
17:2818:124 mins 17:5818:085 mins
18:1218:325 mins 18:0818:524 mins
18:3219:566 mins 18:5219:125 mins
19:5620:208 mins 19:1220:366 mins
20:2021:3010 mins 20:3621:008 mins
21:3022:0015 mins 21:0022:0010 mins
       
SATURDAY's
HEADWAY - Ref BYPH.HEADWAY - Ref MYRD.
FROMTOHEADWAY FROMTOHEADWAY
6:006:4515 mins 6:007:1515 mins
6:457:5510 mins 7:158:3510 mins
7:558:198 mins 8:358:598 mins
8:1909;196 mins 8:599:596 mins
09;1910:308 mins 9:5911:108 mins
10:3016:2010 mins 11:1017:0010 mins
16:2019:408 mins 17:0020:208 mins
19:4021:3010 mins 20:2022:0010 mins
21:3022:0015 mins    
       
Sunday's
HEADWAY - Ref BYPH.HEADWAY - Ref MYRD.
FROMTOHEADWAY FROMTOHEADWAY
6:009:0015 mins 6:009:4015 mins
9:0017:0010 mins 9:4017:4010 mins
17:0020:058 mins 17:4020:388 mins
20:0521:1510 mins 20:3822:0010 mins
21:1522:0015 mins    
General Holidays *
HEADWAY - Ref BYPH.HEADWAY - Ref MYRD.
FROMTOHEADWAY FROMTOHEADWAY
6:007:0015 mins 6:007:4015 mins
7:008:0010 mins 7:408:4010 mins
8:0010:008 mins 8:4010:408 mins
10:0017:0010 mins 10:4017:4010 mins
17:0020:208 mins 17:4021:008 mins
20:2021:0010 mins 21:0021:3010 mins
21:0022:0015 mins 21:3022:0015 mins
 * Note: During General holidays frequencies may vary according to traffic.
img img img
img img img img img img img